Ēku energoefektivitātes likums

Ēku energoefektivitātes likums ir stājies spēkā 2013.gada 9.janvārī.

Likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu.

Read more

Ministru kabineta noteikumi Nr.907

Ministru kabineta noteikumi Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” ir stājušies spēkā 2010.gada 2.oktobrī.

Read more

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ir stājušies spēkā 2008.gada 19.decembrī.

Read more

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013

Ministru Kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” ir stājušies spēkā 2008.gada 19.decembrī.

Read more

Ministru kabineta noteikumi Nr.524

Ministru kabineta noteikumi Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” ir stājušies spēkā 2015.gada 30.septembrī.

Read more

Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvokļa īpašuma likums ir stājies spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Read more

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ir stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā jomā.

Read more