Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvokļa īpašuma likums ir stājies spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Šī likuma uzdevums ir noteikt dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

Links uz likumu: http://likumi.lv/doc.php?id=221382