Ēku energoefektivitātes likums

Ēku energoefektivitātes likums ir stājies spēkā 2013.gada 9.janvārī.

Likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu.

Ēku energoefektivitātes likuma pilns teksts: http://likumi.lv/doc.php?id=253635