Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ir stājušies spēkā 2008.gada 19.decembrī.

Noteikumi Nr.1014 nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks:

  • sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam;
  • aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašniekam maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • paziņo dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laikposmam;
  • informē dzīvokļu īpašniekus par noteiktam laikposmam tāmē paredzētajām izmaksām;
  • sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 tāpat kā Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 ir piemērojami dzīvojamā mājā, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimnie­košanā un kurā dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to (tas ir, kamēr dzīvojamās mājas pārvaldīšanu veic pašvaldības uzņēmums un dzīvojamā māja nav nodota pārvaldīšanā pilnvarotajai personai).

MK noteikumu Nr.1014 pilns teksts: http://likumi.lv/doc.php?id=185278