Ministru kabineta noteikumi Nr.907

Ministru kabineta noteikumi Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” ir stājušies spēkā 2010.gada 2.oktobrī.

Noteikumi Nr.907 nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta veikšanas kārtību un nosacījumus, kā arī nosaka minimālās prasības dzīvojamās mājas energoefektivitātes nodrošināšanai.

MK noteikumu Nr.907 pilns teksts: http://likumi.lv/doc.php?id=218831