Ēku plānveida atjaunošana

Plānveida atjaunošana un māju pārvaldīšanas plāni

2014. gada 15.janvāra ir stājušies spēkā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumi un likuma 15.pantā ir noteikts, ka visām ēkām ir nepieciešami pārvaldīšanas plāni, ar kuriem pārvaldniekam ir jāiepazīstina dzīvokļu īpašnieki ne retāk kā vienu reizi gadā.

Tikai nedaudzi pārvaldnieki ir pievērsuši uzmanību un ņēmuši vērā šo likuma normu. Ja pārvaldīšanas plānu gatavo tikai formāli, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, tam nav liela nozīme dzīvojamās mājas uzlabošanā, bet, ja pārvaldīšanas plāns tiek pareizi izstrādāts un noformēts, tas ir mājas ilgtermiņa attīstības plāns, kas paredz visas aktivitātes dzīvojamās mājas atjaunošanai un uzlabošanai un nosaka primāri veicamos darbus atkarībā no dzīvokļu īpašnieku finansiālajām iespējām.

Visām ēkām ir nepieciešami pārvaldīšanas plāni

Šo attīstības plānu var papildināt, tajā var atzīmēt jau izdarītos darbus un katru gadu atjaunot darbu sarakstu, kas vēl ir jādara un tādā veidā sekot līdzi un redzēt, kas mājas uzlabošanai jau ir paveikts un kādi pasākumi vēl ir nepieciešami un kad tie tiks veikti, kā arī ir iespējams plānot darbu veikšanai nepieciešamos līdzekļus, lai nebūtu pēkšņi jāsaprot, ka ir nepieciešami tik lieli ieguldījumi, kādus dzīvokļu īpašnieki nevar apmaksāt, bet būtu iespēja jau laicīgi darbiem sākt gatavoties un uzkrāt nepieciešamos līdzekļus, piesaistīt Eiropas Savienības, pašvaldību vai citu finansējumu vai kārtot aizdevuma saņemšanu kredītiestādē. Pamatojoties uz pārvaldīšanas plānā iekļauto informāciju ir iespējams analizēt izdevumus un iespējams secināt, vai dzīvojamā mājā ir veicami kādi kompleksi darbi lokālu remontdarbu vietā, kas ilgtermiņā finansiālā ziņā var būt izdevīgāki, kā arī kompleksi darbi uzlabos mājas kopējo tehnisko stāvokli. Piemēram, izdevīgāk var būt vienreiz ieguldīt līdzekļus nomainot dzīvojamās mājas jumtu pilnībā, nevis aptuveni reizi mēnesi veikt lokālus jumta remontdarbus. Vai arī izdevīgāk un pamatotāk var būt veikt kompleksu komunikāciju sistēmas nomaiņu, nevis katru mēnesi tērēt līdzekļus lokālam sistēmas remontam, kas nemaina to, ka sistēma ir nolietosies un tās funkcionēšana vairs nav atbilstoša, toties šādam lokālam remontam tiek izlietoti lieli finanšu līdzekļi.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas plāns ir komplekss dokuments, kas iekļauj iepriekš minētās un citas mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas nianses. Pārvaldīšanas plāns ir ļoti labs darba dokuments pārvaldniekam un ir dokuments, kas sniedz pilnīgu informāciju dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, lai īpašnieki varētu saprast esošo mājas situāciju un redzēt ilgtermiņa attīstības plānu, tā virzību un plāna īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu.

Pārvaldīšanas plāns sniedz pilnīgu informāciju dzīvokļu īpašniekiem, kurā var saprast esošo mājas situāciju un redzēt ilgtermiņa attīstības plānu

Uzņēmuma speciālistiem ir uzkrāta laba pieredze pārvaldīšanas plānu izstrādē un plānveida pasākumu realizācijā, tādēļ piedāvājam arī jūsu mājai izstrādāt pārvaldīšanas plānu, kurā jūs varēsiet redzēt savas ēkas esošo stāvokli, konkrēti saprast nepieciešamās darbības, kas jāveic nekavējoties un kas jāveic ilgtermiņā, lai uzturētu ēku labā tehniskā un vizuālā stāvoklī un savlaicīgi varētu konstatēt lielāku darbu un attiecīgi lielāku ieguldījumu nepieciešamību un varētu plānot un uzkrāt nepieciešamos finanšu līdzekļus šo darbu plānveida īstenošanai.