Posts

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ir stājušies spēkā 2008.gada 19.decembrī.

Read more

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ir stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā jomā.

Read more